跳至
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息

4ms Dual Looping Delay (DLD)

¥50,900 (¥46,273不含税)
先进的循环延迟,可进行创意合成
格式:Eurorack
宽度:20HP
深度:25mm
电流:188mA @ + 12V,48mA @ -12V
日本手册(固件v4)
手册pdf(英文) (固件版本5)

คุณสมบัติทางด นตรี

คำธิบไปคมMW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW v5点击这里มันเป็น

 4ms的双环流式延时เป็นหน่วยประมวลผลเสียงขั้นสูงสำหรับการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นโมดูลที่พัฒนาโดย加里·霍尔ผู้พัฒนา词汇PCM42และ4ms的แทนที่จะมีการเลียนแบบเทปหรืออนาล็อกมันมีคุณสมบัติและคุณสมบัติของคุณภาพเสียงที่ชัดเจนความ ล่าช้าการวนซ้ำรรซ์าร่ตัวอ่เพื่อ่เพื่อพเพื่าพเพื่ามิกเพื่นมิกเพื่นมิก

 การวนลูปล่าช้าเช่นที่พบใน词汇PCM42พัฒนาขึ้นในปลายยุค70และ80และมีหน่วยความจำเสียงในระยะยาวและความสามารถในการวนรอบแต่ไม่สามารถบันทึกหรือเล่นได้ตามค่าเริ่มต้นความล่าช้าในการ วนซ้ำจะยังคงบันทึกและเล่นตลอดไปแต่คุณสามารถหยุดการบันทึกได้ตลอดเวลาด้วยปุ่มHOLDแล้ววนซ้ำการบันทึกก่อนหน้าปุ่มTIMEควบคุมเวลาหน่วงเวลาเมื่อไม่ถือแต่ควบคุมความยาวของลูปเมื่อกดค้างนอกจากนี้ เสียงสามารถวนเซนเซอ์ปรโดฯลฯยการป้อนข้อมูลนาฬิกา
 
 • /องช่องสัญญา่วง/า/ /า/ /า/ /าทั่วไปทั่วไปาทั่วไปทั่วไปาทั่วไปทั่วไปาทั่วไป
 • โหมดนโหมดโหมด16บิตรโหมดต้นสามารถบันทึกบอง3นาที(2นาที54วินาที)ในช่องสัญญาณ(1นาที27วินาทีสำหรับ24บิต)
 • องราการสุ่มตัวอย่าง48kHz / 16บิตการบันทัุปี่เตตี่
 • เสียงที่สะอาดมากพร้อมเสียงต่ำและวาวนกระว
 • พุตารเชื่อมต่อภอใอินพุต/เอาต์พุตสะดวกรับในโมโน/สเตอริโอ/คู่
 • สามารถตั้งนาฬิกาพื้นฐานได้โดยแตะที่จังหจจังหจ
 • 1ามารถเวลาหน่วงเวลาเป็นหลาืาหรจำอXNUMX /จำนวนเต็ม(สามารถค่าแบบอะโครรรันส)รอรรับรารกับCVs V
 • กรรรซ์ซ์ำำำ่่่รรรรรร
 • เอาต์พุตนาฬิกาซิงโครไนซ์กับลูปสำหรับแต่ต่ต่ต่
 • โดกรสวิตช์่วมหหหกจจจกกก1/8น(นาฬิกา)ถึง32ครั้ง
 • ลสูงถึงอเสนอแนะดิจิตอลสูงถึง110%
 • ระดับความล่าช้าสามาถควบคุมแารถควบคุมแยกต่างหากจากแ
 • โหมดการพักแบบไม่มีที่สิ้นสุดจะปิดใช้ง
 • ้ย้อนกลับเล่นเนื้อหาของหน่วยความจำ
 • 2ยงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงkHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz kHz 16kHz
 • CโหมดะรรคคC C V V V V V plus plusะห์plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus
 • V CVและร่งรรรV V VและV V V CV
 • กลับระหว่างสถานะพักและย้อนกลับุ้ิทริกุยทริกเกอร
 • แจ็คส่งอบรับภายนอกผ่านแจ็คส่ง/ส่งคืน
 • CVการควบคุมเวลาล่าช้าระดับและข้อเสนอแนะ
 • สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ใส่ยใส่เสียง
 • โหมดการตั้งค่าระบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงแกปลงแก
 • นมถมมแต่ละแต่ละแต่ละงงนนนฐฐฐฐฐฐฐงงฐฐ
 • ้ย้อนกลับางพร้อมกันเพื่างเนื้อหาหน่วยความสำหรับช่อง

控制

使用方法

 งารทำงานของDLDนั้นมีามต่างกันอา่า่มากราาะหว่การที่านในลักษณะ

延迟(保持=关)

 ปุ่มปุ่มOLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD OLD B B OLD B OLD B B B B OLD OLD B B B B B B สู่ป้ป้นสู่IN B Bป้CHANงCHANงCHAN CHAN CHANงCHAN CHAN CHAN CHANป้ป้ป้CHANป้ป้ด้วCHANด้วด้วด้ว /น/น/โมโอริโอ/รือความาช้นจังหวะ

 คมหห่วงใใิิคING ING ING 1 8 32 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMXนนนนนนนนนน
 • เมื่อสวิตช์หาุดนาน(1/8):ปุ่มTIMEสาถารถตั้งาหน่วง/ 1าก8/16เป็น8/XNUMXขาของนาฬิกาping
 • =อสวิตช์อรงกลาง(=):ปุ่มTIMEสามารถค่าเวลาหน่วงจาก1ถึง16เท่าของนาฬิกาping
 • เมื่อสวิตช์นาน(+16):ปุ่มTIMEตั้งาเวลาหน่วงถึง17ถึง32เท่าของนาฬิกาping
 VมมมมมนนนนนนควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมCV

 ฟังก์ชั่นอื่นคือการป้อนทริกเกอร์ไปที่ปุ่มREVERSEหรือแจ็คREVERSEเพื่อเล่นความล่าช้าในทิศทางย้อนกลับนอกจากนี้DLDยังมีบัฟเฟอร์เสียงที่ใช้เวลานานมากดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเลื่อนเวลาหน่วงสัญญาณอินพุต นไหกดกดกดกดกดกดกดกดกดVERSกดกดVERSกดกดกดกดกดกดกดกด

ะซิงโคอะซิงโครนัส  quanารนานต้นกรรรรรรรOLD OLDปุ่มOLD OLD OLD TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME สามารถตั้งเวลาหน่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอื่นนอกเหนือจากนาฬิกาหลายนาฬิกา(หรือเศษส่วนของจำนวนเต็ม)คุณในโหมดอะซิงโครนัสฟังก์ชั่นของแจ็คTIME CVจะเปลี่ยนไปตอนนี้แจ็คTIME CVเวลห่วง่วงพื้ใใโหมดะมถี่มถี่มถี่มถี่ะะะะะะะะะะะะะะะะะ สูงนั่นคือเวลาหน่วงจะลดลงเมื่ออินพุตCVตอบสนองที่1个V /ตุลาคมนาฬิกา平จะถูกใช้เป็นอัตราเสียงเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นหรือการกระตุ้นระยะสั้นจะถูกป้อนเข้าสู่การหน่วงเวลาเพื่อ งิดิดงงมมม/ /เข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวด

 ปุ่มรปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มรและและและลูกบิดC C TIME CV และโหมดอะซิงโครนัส

低音(保持=开)

 เมื่อปุ่มHOLDเปิดอยู่ช่องจะทำงานเป็น弯针ที่วนผ่านเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้าในเวลานี้สัญญาณอินพุตไปยังการหน่วงเวลาจะไม่ถูกบันทึกในบัฟเฟอร์เสียงอีกต่อไปและเฉพาะเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นที่ ที่ที่ซ้ำจุดบัฟเฟ์LD LD LD LD LD LD D D D D D D D D D D D D D D D D ปุ่มห่วงดดดTIME / CVปุ่มปุ่ม/ปุ่ม/มมมมมงะหว่ะหว่ะหว่ะหว่

 โหมดโหมดHoldปุ่มFEEDBACKผละไงง%OLD OLDปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่ม EDตำแห่งรรรนนนนมED ED ED ED OLD OLD OLD HOLD
 • ตั้งค่าข้อเสนอแนะ100%โดยไม่ต้องกดHOLD
 • OLD HOLDแล้วย้ายไปที่ข้อเสนอแนะ0%
 • OLDอยHOLD
 ด้วยการทำซ้ำการดำเนินการนี้คุณสามารมย้ายตำแหน

ปควบคุม่ง่งV V V V V V V ED V ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED CรรC C C C C C Cเเเเเเีเีี
 

การปรับปรุงเฟิร์มแวร์

วิธีการยืนััอขชั่นของเฟิร์มแวร์
 เฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับเดือนสิงหาคม2559คือเวอร์ชัน5เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของDLDวางจำหน่ายที่ร้านของเราก่อนเดือนกรกฎาคมมีค่าน้อยกว่า4ในการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ให้เปิดDLDตั้งสวิตช์ +นสไปน่งนานบน(+16)จากนั้นกดาเป็าเป็าสนทีาทีน


วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์
 *ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เป็น3หรือน้อยกว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมอัพเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในกรณีนั้นถ้าคุณทำขั้นตอนที่4ภายใน ทีทีกกลูกค้ับับัปกับกัปกกกกกกัปัป

 DLDอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยการเทลงในไฟล์เสียงใช้พีซีหรือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เล่น(ต่อไปนี้จะเรียกว่าอุปกรณ์)เงื่อนไขการเล่นอาจรุนแรงบนพีซีฯลฯดังนั้นจึงแนะนำให้เล่นแบบเต็มเสียง จากสมาร์ทโฟน
 • 1. ยเสีเฟิร์มแวร์ดาวน์โหลด
 • 2.ปิดเครื่องของDLDและเชื่อมต่อสัญญาณเสียงของอุปกรณ์เข้ากับอินพุต乙ของDLDด้วยสายแพตช์หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจใช้สายเคเบิลสเตอริโอคุณสามารถตรวจสอบเสียงที่เข้ามาจากเอาท์พุท乙แต่มีเสียง ดังมากดังนั้นโปรดลดระดับเสียงและจอภาพ
 • 3.ค่ารระดับงองงองรณ์100อรรXNUMX XNUMXนรนเป็นXNUMX%ตรวจว่อบแน่ใจว่า่ใจว่นไม่มีไม่มีนเสี
 • 4.เปิดDLDขณะนที่ปุ่มปุ่มverse verse verseสปุ่มปุ่มAและและLD LD LD LD LD LD
 • 5.เริ่มเล่นไฟล์หากไฟLEDวนรอบของช่อง甲หรือช่อง乙กะพริบกระบวนการอัพเดตจะดำเนินการในขณะนี้ระวังอย่าทำเสียงใดๆนอกเหนือจากไฟล์เฟิร์มแวร์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นคุณสามารถตรวจสอบและ ท์พุทรวจสอบเสียงที่กำลังรับจากเอาท์พุทB
 • 6.หากเสียงุดรุดไฟA A Aทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ทำให้ ลงัปนนนนนนนนวววววววงงงงงงงงง
 • 7.หากการอัพเดตสำเร็จDLDจะกลับสู่โหมดการทำงานปกตตต
ีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
 หลังจากอัพเดตเฟิร์แวรแวเป็านตาต้ต้นตาต้าค่เป็นค่าค่
 • 1.กอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากDLDและปิดเครื่อง
 • 2.เลื่อนสวิตช์เวลาAลง(1/8)และสวิตช์时间Bขึ้น(+16)
 • 3.在DLD中,按住A,按住B,然后反向B,然后再反向/ Holde,然后反向4到频道A,然后选择HoldB。
 • 4.เลื่อนสวิตช์Time Aขึ้นและสลับTime Bลง
 • 5.กดปุ่มทั้งห้าปุ่มค้างไว้เป็นเวลา10วินาททททจ
 • 6.ปล่อยปุ่มเมื่อปุ่มทั้งหมดเริ่มกะพริบเร
 • 7.ปิดDLDและรีสตาร์ทเพื่อทำการรีเซ็ตให้เป็นจ่า
x