跳至
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息
超过15,000日元可享受国内免费送货服务|订单满30K日元可免费送货全球DHL: 详细信息

ออกกำลังกายใหม่ของ ALM Busy Pamela

¥34,900 (¥31,727不含税)
稳步发展的超级多功能8通道时钟/ LFO

格式:Eurorack
宽度:8HP
深度:22mm
电流:50mA @ + 12V,0.5mA @ -12V
手册(英文)

有货 有库存:立即发货

คุณสมบัติทางด นตรี

Workงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 8ับับับSync 1 XNUMX Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync Sync จะช่วยปรับปรุงการใช้งานเป็นนาฬิกาหลัก
 
 • 10至300 BPM
 • อเดรเตอร์สามอร่างอิสระ8นาฬิกาเอาท์
 • โมดิฟายเอออร์สามารถตั้งค่าได้จาก/ 512ถึงx48,分数修饰符สามารถเลือกได้
 • นางนงเป็นงเป็นงเป็นต้นต้นต้นต้าต้ต้นต้นรูปคลื่นต่างสามารงออก
 • ปรับความสูงของประตู,ความกว้างขุฌ,สฌ,เฌ,
 • เนื่องจากสาวกัาถได้กเวลเดีเวลจๆๆื่ๆื่ๆๆๆๆๆๆื่
 • ูคลิดและข้ยูคลิดและข้ามโดยการกรองเอาท์พุทโดยคุณสามารถสร้ลลำดับจัง
 • 2อพุตนพุตCVและรรรรวข้วข้รรดดดดดรพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตพุตสำหพุตับับ
 • หน่วยส่งออกแต่ารายการสามารถค่ที่ล่วงหล่วงหน้าและที่ที่ที่ไว้ทั่วทั่ว
 • นาฬิกาเริ่มหยุดรควความเรสสามารถได้ยแยดันดันไฟฟ้าหรือ
 • กามารถซิงโครไนซ์กับนาฬิกาภายนอกอ้างอิงจาก48ถึงงึง
 • ายแยกต่างหาก扩展DIN SyncและMIDI时钟(Pexp-1/Pexp-2)
 • ์ตามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้จากพอร์ตUSBบนบอร์ด
 
 
คำอธิบายของแต่ละส่วนจะแสดงขึ้นโดยเลื่อ

使用方法

การทำนานพื้นฐาน

การซิงโครไนซ์กฬิกนาฬิกาภายนอก
 ในการซิงโครไนซ์帕梅拉กับนาฬิกาภายนอกให้ป้อนนาฬิกาภายนอกบนอินพุตนาฬิกาที่ด้านซ้ายบนในการเปลี่ยนความละเอียดเริ่มต้นของนาฬิกาภายนอกเป็น24PQNให้กดปุ่มโปรแกรมค้างไว้ประมาณ1วินาทีขณะที่BPMปรากฏขึ้นถัด inputากนั้นคือ运行输入นาฬิกาจะานเมื่อติอุดเมื่อเมืุ่ดอมัอมันกจอกจน

แสดงผลารแสดงผลBPMและโหมดการปรับเปลี่ยสสสดงส
 BPMหลักแสดงขึ้นเมื่อเปิดเครื่องโหมดแสดงผลBPMมันเป็นเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องเข้าุหกสัสารปรับเปลี่ยนการแสดงผลCHารแสดงตัวปรับเปลี่ยนCH2 ...

การปรับเปลี่ยนamelปัจจัPMืx 1 1 16 16 3 1 120 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX B XNUMX XNUMX XNUMX B XNUMX XNUMX B B XNUMX XNUMX B B B B BอB B ี้นี้ีรียกตัวาอ“ออร์อ” / XNUMX“สำหรอการแบ่งนาฬิกาำนำนาฬิกาออกamelใหม่สำหอร์ร xจำววเต็ม้ต้ตะะx x x = XNUMX BPM = XNUMXฬิกฬิกอวิอxยออออ

โหมดแก้ไขBPMและ修改器
 PMนผลผลBPMหรือสัญญาณเข้าหัสเพื่าหัสาขาขาขาขาขารผลาร

 PMนแสดงผลารแสดงผลBPMกดตัวเข้ารหัสโหมดแก้ไขBPMBPM BPM PM PMนนนผลผลผลผลPM PM PM PM PM PM PM PM PM BPM

 ในโหมดการแสดงตัวปรับเปลี่ยนการกดตัวเข้ารหัเยายเออร์/ามารถเปลี่ยนค่าตัว“าหัส”ารกเหนอกเหนือจาก“าเช่น” / 16“และ” * 1.3“คุณามารถด้วอกค่าตัวาี้าค่าร
 • -เปิดหรือปิดตลอดเวลา
 • -การตั้งค่าเพื่อการส่งออกพัลส์เท่านั้นที่เม๴
 • -การตั้งค่าเพื่อการส่งออกพัลส์เท่านั้นที่หย

 หากคุณเลือก “CV1” หรือ “CV2” จะถูกควบคุมโดยCVการควบคุมผ่านCVสามารถทำได้สำหรับพารามิเตอร์อื่นๆทั้งหมดที่กำหนดต่อช่องคุณสามารถตั้งค่าออฟเซ็ตและการลดทอนได้ดังนั้นโปรดดูคำอธิบายการควบคุมCV ด้านล่าง

การซิงโครไนซ์กฬิกนาฬิกาภายนอก
 คุณสามารถใช้เป็นนาฬิกาพื้นฐานได้หากคุณจำการตั้งค่าได้แล้วหากคุณต้องการซิงโครไนซ์กับนาฬิกาภายนอกให้ปรับนาฬิกาเป็น “CLK” แล้วกดตัวเข้ารหัสจากโหมดการแสดงผลBPMเลือกการตั้งค่า“PPQN BPM“ PPาPP PPาPPกับาะสมกับรQ QาQกับQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q PM PM PM PM PM
 

การตั้งาโดยละเอียด

 PMนแสดงแสดงารแสดงBPMและปรับเปลี่ารหัสเพื่อเข้าหัสอเข้าหัสอรายการแสดง

PMารตั้งค่าขั้นสูงในโหมดการแสดงผลBPM
 PMนผลรารผลBPM PMเข้ารหัสค้างเพื่าเปลี่ผลารสถานีPMาผลผลารช่อผล
 • PPQN:ตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างนาฬิกาภายนอกและความยาวโน้ต24PPQNเริ่มต้น(24Pulsesต่อไตรมาสหมายเหตุ)ถูกตั้งค่าให้เป็นความยาวโน้ตไตรมาสเมื่อ24พัลส์ของนาฬิกาภายนอกเป็นอินพุตนาฬิกาเช่นDIN SYNCมีการตั้งค่านี้เมื่อใช้ ที่น่ย่อที่16เป็นนาฬิกาให้อเลื4PPQNเนื่องจากบันทึกปร4ไตรมาสเป็นXNUMXนาฬิกา
 • 运行?  พุตว่ว่จะิิ/ / / / /(/าค่ริ่มต้น)หร/อเป็นการรีเซ็ตอินพุต
 • ัดระหยัด:ณทั้งหมดนทึกการตั้งค่าช่องสัญญาณทั้งหมด8ช่องใ
 • โหลด:อ่านการตั้งค่าทั้ง8ช่องจากที่ใดที่หนึ่งใน
 • 重置:งนค่าการตั้งค่าช่อง8ทั้งหมดเป็นค่าเรเ


การตั้งค่าขั้นสูงในโหมดการปรับเปลี่ยนการแสดงส
 ในโหมดการแสดงนรนเปลี่านค้านถางเพื่อตั้งามิเตาน
 
 • :น: กกกเกกกTri angle ine ine ine /กึ่งึ่งึ่งึ่งึ่งึ่งกกกกกก
 • ระดับ:ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของนาีิกาเอาต์พาตต์พุตต
 • ความกว้าง:FOควควมมงงL L L LมมFOมมมมม(มยม)变形ลูกฟูกงงงงงงมมมมมมมมมมยเวลาปล่อย设定
 • เฟส:อนเริ่มต้นขอูปาขาขางอางจะานกัานเวลานกัานไปานเฟสาม
 • ที่าช้lyากนั้นมามารถเวลาอDฬิกาD DรโดD Dly /สามารถรระบุจำนวนการหน่วง่วงาเวลาเลข
 • Dly /:ะบุมถี่มถี่นฬิกช้ช้ช้* * * * * * * * 4(์รือ* 2)และDly /คือ2การเพิ่มDelayจกก้้รงาง
 • ะอะ:สามารถตั้งค่าปริมาณความผันผวนขอขาได้
 • Estep:  การออกกำลังกายใหม่ของ帕梅拉สามารถแสดงลำดับของ欧几里德节奏โดยทำการกรอง欧几里德บนนาฬิกาที่แสดงผลในเวลานี้จำนวนนาฬิกาของความยาวลูปจะถูกระบุโดยEstepและลำดับจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดยอัลกอริทึมแบบยุค Eเพื่ววE E E E E E Etrig ERotช่วยช่วช่วนนนนนขE E E E
 • Etrig:  รในวนการเต้นONในลูปลำดับยูคลิด
 • rot  เลื่อนจุดเริ่มต้นของลูปลำดยูคลิด
 • RSkip:ะบุจำนวนการข้าม
 • ห่วง:จำนวนนาฬิกาเอาต์พุตก่าราได้ถาค่ี้าี้ามิเตมิเตาสุ่มามิเตอ์สุ่มาวข้รงสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มุคุคุคุค
 • 注意事项: บันทึกทั้งหมดของการปรับเปลี่ยนปัจจุบันและการตั้งค่ารายละเอียดที่ใดที่หนึ่งใน26×8ช่องจากA1ถึงZ8ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสอดคล้องกับธนาคารทั่วโลกเมื่อบัน​​ทึกลงในช่องC8ช่องสัญญาณ8ช่องของธนาคารส่งออกทั่ว output 8输出ผลจัดกผลผลผลผลผลBPMจะผลนผลเวลเวลวกัผลผลวกั
 • โหลด:aารตั้งค่าช่องสัญญาณจากหนกหนa1ถึงz8
 • รี:เปลี่ยนการตั้งค่าช่องกลับไปเป็นการตั้งค่า


การควบคุม简历
ทั้งหมดแต่บันทึก/โหลด/รีเซ็ตของการปรับเปลี่ยนสําหรับแต่ละช่องและพารามิเตอร์ที่เข้าถึงได้จากการตั้งค่าขั้นสูงสามารถกําหนดให้สองควบคุมCVสามารถกําหนดAttenubertaและออฟเซ็ตได้ภายในนอกจากนี้คุณยัง VมมV CV Vววมีten ten ten s C CหC Cยยย

วิธีการกําหนดCVเมื่อบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าของแต่ละพารามิเตอร์ให้เปิดการเข้ารหัสเพื่อจัดตําแหน่งค่าเพื่อCV1หรือCV2หากคุณกด编码器ค้างไว้ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าความเข้มของCVที่กําหน A(Attn)หรือค่า(Offst)เมื่อCV = 0

สาธิต

มันเป็นการสาธิตของร้านของเรากรุณาเปิดใช้งานคําฉงานคําฉ


x